AUDIO LƯU TRỮ

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

  

 

Audio Youtube 

 

Chủ Nhật August 30, 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=wCzD1Dvb544

 

Chủ Ðề:

 


 

 Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ – Bình Luận Thời Cuộc

 

GS Nguyễn Thanh Giầu - Hội Ðồng Liên Tôn Hoa Kỳ

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

 

 

Posted on 31 Aug 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

  

Audio Youtube

 

Chủ Nhật August 23, 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=megtKIrvjPM

 

Chủ Ðề:

 

Tìm Một Sinh Lộ Cho Dân Tộc

 Dân Việt Có 15 Câu Hỏi - Yêu Cầu Ðảng CSVN Trả Lời

 

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Anh Tuấn & LM Phero Phan Văn Lợi

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Mời lắng nghe Ðài Radio Toàn Dân Cứu Nước

https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Ðài Phát Thanh Ðáp Lời Sông Núi

Phát Thanh trên băng tần1503 Am từ 9:30pm đến 10:00pm nghe tại Việt Nam

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam 

www.machsongmedia.com 

 

Posted on 24 Aug 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

  

Audio Youtube

 

Chủ Nhật May 24, 2015 – 7:00pm (Giờ Cali)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7cXvgovyAgM

 

Chủ Ðề:

 

Hoàng Sa Trường Sa Theo Công Pháp Quốc Tế Về Luật Biển 1982 Của Liên Hiệp Quốc

 

 

Diễn Giả: LS Nguyễn Hữu Thống

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Thông tin đầy đủ hơn & Youtube lưu trữ các buổi Hội Luận, mời tham khảo

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com,

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now

 https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

 

Posted on 25 May 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

  

 

Sinh Hoạt chính trên Diễn Ðàn Paltalk

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yZ5BJyWj2_c 

 

Chủ Nhật May 9, 2015

 

Chủ Ðề:

 

Xây Dựng Xã Hội Dân Sự - Phát Huy Nội Lực – Góp Phần Vào Tiến Trình Dân Chủ Hóa Ðất Nước

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Ðình Thắng, Trưởng Phái Ðoàn XHDS Ðộc Lập tham dự Hội Nghị XHDS tại Kuala Lumpur April 21-24, 2015 Malaysia

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Thông tin đầy đủ hơn & Youtube lưu trữ các buổi Hội Luận, mời tham khảo:

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com,

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now

 https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

Posted on 16 May 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now.com

  

Audio Youtube

 

Thứ Năm April 30, 2015 – 7:00pm (Giờ Cali)

 

https://www.youtube.com/watch?v=RcAgCzKnX94&feature=youtu.be

 

Chủ Ðề:

 

Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 * 1975-2015

 

Hội Luận:

 

Cuộc Chiến Việt Nam

 

Diễn Giả: LS Nguyễn Hữu Thống

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 05 May 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now

  

 

Audio Youtube

 

Chủ Nhật April 5, 2015

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=RYqX1bU9D6Q

 

  

 

Chủ Ðề

 

Có Biến Chuyển Gì Sau 40 Năm Mất Miền Nam  

 

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao - Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông tin đầy đủ hơn & Youtube lưu trữ các buổi Hội Luận, mời tham khảo:

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com,

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now

 https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM
Posted on 06 Apr 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now

  

 

Audio Youtube

 

Chủ Nhật March 29, 2015

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KiHQlELAv3Y

  

 

Chủ Ðề

 

Tâm Tình Với Ông Trần Anh Kim

  về Hiện Tình Ðất Nước,  sau khi Ông ra khỏi Nhà Tù VC  

 

Diễn Giả: Ông Trần Anh Kim, Thành Viên K.8406

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông tin đầy đủ hơn, mời tham khảo:

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com,

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now

 https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Posted on 30 Mar 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.comhttp://listen.radionomy.com/toandancuunuoc.m3u

 

 

Audio Youtube

 

Chủ Nhật March 22, 2015

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aeCd0rxZGjw

  

 

Chủ Ðề

 

Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Thế Giới - Ðặc Biệt Hoa Kỳ, TC & VC Ảnh Hưởng Ðến Công Cuộc Ðấu Tranh Hiện Nay

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Văn Lương – Chuyên Gia Kinh Tế Tài Chánh Thế Giới

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông tin đầy đủ hơn, mời tham khảo:

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttp://listen.radionomy.com/toandancuunuoc.m3u

 

Posted on 24 Mar 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube

 

Chủ Nhật March 15, 2015

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l5S-QbT1Kt8&feature=youtu.be

  

 

Chủ Ðề

 

Toàn Cầu Chống Hoa Lục Về Ðường Lưỡi Bò Trên Biển Ðông

 

Diễn Giả: LS Nguyễn Hữu Thống - Hội Luật Gia Hải Ngoại

 

 

  

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin đầy đủ & Các Audio Youtube HL8406, Mời quý thân hữu tham khảo thêm trên các trang mạng:

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

freevietnamnews.comwww.diendannguoidanvietnam.com

http://listen.radionomy.com/toandancuunuoc.m3u

 

Posted on 16 Mar 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comfreevietnamnews.com,www.diendannguoidanvietnam.comhttp://listen.radionomy.com/toandancuunuoc.m3u

 

Audio Youtube 

 

Chủ Nhật March 8, 2015

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=HL8406+TL346

  

 

Chủ Ðề

 

Tâm Tình Với GS Nguyễn Thanh Giầu

Về Hiện Tình Ðất Nước

 

Diễn Giả: GS Nguyễn Thanh Giầu – Thành Viên Hội Ðồng Liên Tôn Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 10 Mar 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next » • Nền Giáo Dục Việt Nam Dưới Thời XHCN - Nha Van Tran Phong Vu, -- posted on 31 Aug 2015
 • Dân Việt Có 15 Câu Hỏi - Yêu Cầu Ðảng CSVN Trả Lời, -- posted on 24 Aug 2015
 • Hoàng Sa Trường Sa Theo Công Pháp Quốc Tế Về Luật Biển 1982 , -- posted on 25 May 2015
 • Xây Dựng Xã Hội Dân Sự - Phát Huy Nội Lực - TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 16 May 2015
 • Tưởng Niệm QH 30-4 * 1975-2015 HL: Cuộc Chiến VN - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 05 May 2015
 • Có Biến Chuyển Gì Sau 40 Năm Mất Miền Nam - Nhà Văn Mặc Giao , -- posted on 06 Apr 2015
 • Tâm Tình Với Ông Trần Anh Kim về Hiện Tình Ðất Nước, sau khi Ông ra khỏi Nhà Tù VC , -- posted on 30 Mar 2015
 • Cap Nhat Tinh Hinh Kinh Te Tai Chanh HK, TC & VC - TS Nguyen Van Luong, -- posted on 24 Mar 2015
 • Toàn Cầu Chống Hoa Lục Về Ðường Lưỡi Bò Trên Biển Ðông - LS Nguyen Huu Thong, -- posted on 16 Mar 2015
 • Tâm Tình Với GS Nguyễn Thanh Giầu Về Hiện Tình Ðất Nước, -- posted on 10 Mar 2015
 • Chiến Thắng Ðống Ða – Mùa Xuân Kỷ Dậu 1789 - Nét Hào Hùng Lịch Sử Việt , -- posted on 23 Feb 2015
 • Ðảng CSVN - Có 7 Tội Ðáng Bị Trảm - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 18 Feb 2015
 • Diệt VGCS để chống Hán Cộng xâm lược - Ông Phạm Trần Anh, -- posted on 16 Feb 2015
 • Tuong Niệm Anh Hung Hoang Sa & Dan Chủ Cho VN - TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 26 Jan 2015
 • Thế Giới Chống Trung Cộng - Diễn Giả: LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 12 Jan 2015
 • Kêu Cứu Án Tử Oan Cho Hồ Duy Hải & Nguyễn Văn Chưởng, -- posted on 11 Jan 2015
 • Ngày QTNQ tại Berlin & Ngày Hòa Bình Thế Giới Jan 1, 2015, -- posted on 07 Jan 2015
 • Bà Nguyễn Thị Loan Kêu Oan Cho Con Trai Hồ Duy Hải Tử Tù Oan Sai, -- posted on 29 Dec 2014
 • TV Canada Mở Hội Nghị Về HÐParis 1973 - TC Chỉ Ðạo VC Giết Dân Trong Tội Ác CCRÐ, -- posted on 23 Dec 2014
 • Tâm Tình Với Ðặng Chí Hùng Về Những Việc Chúng Ta Cần Làm, -- posted on 09 Dec 2014
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP