AUDIO LƯU TRỮ

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.com www.Free Vietnam .Now

  

 

Audio Youtube

 

Chủ Nhật March 29, 2015

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KiHQlELAv3Y

  

 

Chủ Ðề

 

Tâm Tình Với Ông Trần Anh Kim

  về Hiện Tình Ðất Nước,  sau khi Ông ra khỏi Nhà Tù VC  

 

Diễn Giả: Ông Trần Anh Kim, Thành Viên K.8406

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông tin đầy đủ hơn, mời tham khảo:

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com,

www.diendannguoidanvietnam.com.  www.Free Vietnam .Now

 https://www.radionomy.com/fr/search/index?query=TOANDANCUUNUOCVIETNAM

 

Posted on 30 Mar 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

www.diendannguoidanvietnam.comhttp://listen.radionomy.com/toandancuunuoc.m3u

 

 

Audio Youtube

 

Chủ Nhật March 22, 2015

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aeCd0rxZGjw

  

 

Chủ Ðề

 

Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Thế Giới - Ðặc Biệt Hoa Kỳ, TC & VC Ảnh Hưởng Ðến Công Cuộc Ðấu Tranh Hiện Nay

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Văn Lương – Chuyên Gia Kinh Tế Tài Chánh Thế Giới

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông tin đầy đủ hơn, mời tham khảo:

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttp://listen.radionomy.com/toandancuunuoc.m3u

 

Posted on 24 Mar 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube

 

Chủ Nhật March 15, 2015

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l5S-QbT1Kt8&feature=youtu.be

  

 

Chủ Ðề

 

Toàn Cầu Chống Hoa Lục Về Ðường Lưỡi Bò Trên Biển Ðông

 

Diễn Giả: LS Nguyễn Hữu Thống - Hội Luật Gia Hải Ngoại

 

 

  

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Thông Tin đầy đủ & Các Audio Youtube HL8406, Mời quý thân hữu tham khảo thêm trên các trang mạng:

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.com

freevietnamnews.comwww.diendannguoidanvietnam.com

http://listen.radionomy.com/toandancuunuoc.m3u

 

Posted on 16 Mar 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comfreevietnamnews.com,www.diendannguoidanvietnam.comhttp://listen.radionomy.com/toandancuunuoc.m3u

 

Audio Youtube 

 

Chủ Nhật March 8, 2015

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=HL8406+TL346

  

 

Chủ Ðề

 

Tâm Tình Với GS Nguyễn Thanh Giầu

Về Hiện Tình Ðất Nước

 

Diễn Giả: GS Nguyễn Thanh Giầu – Thành Viên Hội Ðồng Liên Tôn Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 10 Mar 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

 Audio Youtube

 

 

Chủ Nhật Feb 22, 2015

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=2eG8DN_q20s

 

 

Chủ Ðề

 

 

Chiến Thắng Ðống Ða – Mùa Xuân Kỷ Dậu 1789

Nét Hào Hùng Lịch Sử Việt 

 

 

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng - Cựu Dân Biểu VNCH

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

   

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo

 

www.8406news.com

 

Nghe Radio: Toàn Dân Cứu Nước

http://listen.radionomy.com/toandancuunuoc.m3u

 

TIN LƯU TRỮ

http://www.driveplayer.com/#fileIds=0B_RTzGWzzM8OV0c2endLcXlhRlE&userId=101193920405392565390

 

Posted on 23 Feb 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

 

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 Audio Youtube

 

 

Chủ Nhật Feb 15, 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=XflgL7cwnwU

 

   

Chủ Ðề

 

Ðảng CSVN – Có 7 Tội Ðáng Bị Trảm 

 

 

Diễn Giả: LS Nguyễn Hữu Thống – Hội Luật Gia Hải Ngoại

 

 

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

   

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo

 

www.8406news.com

 

Nghe Radio: Toàn Dân Cứu Nước

http://listen.radionomy.com/toandancuunuoc.m3u

 

TIN LƯU TRỮ

http://www.driveplayer.com/#fileIds=0B_RTzGWzzM8OV0c2endLcXlhRlE&userId=101193920405392565390

 

Posted on 18 Feb 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 &

Diễn Ðàn Diên Hồng Thời Ðại

 

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 Audio Youtube

 

 

Thứ Bẩy Feb 14, 2015

 

 https://www.youtube.com/watch?v=LmGn0VbJR4s

 

 

Chủ Ðề

 

Yêu Cầu Cấp Thiết Của Lịch Sử "Diệt Nội Thù Việt Gian Cộng Sản để Chống Giặc ngoại xâm, Ðế Quốc Mới Trung Cộng. 

 

 

Diễn Giả: Ông Phạm Trần Anh, Nhà Biên Khảo Cổ Sử Việt Nam - Và mới đây Ông xuất bản: Viet Nam My Country dành cho giới trẻ, chính giới & các sắc dân Bách Việt vùng Ðông Nam Á

 

 

 Video Ðại Hội Diên Hồng Thời Ðại 2014 Ðể Tham Khảo

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_jVEnHsKd8Y

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

   

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo

 

www.8406news.com

 

www.dienhongthoidai.com

 

 

Nghe Radio: Toàn Dân Cứu Nước

http://listen.radionomy.com/toandancuunuoc.m3u

 

TIN LƯU TRỮ

 

http://www.driveplayer.com/#fileIds=0B_RTzGWzzM8OV0c2endLcXlhRlE&userId=101193920405392565390

Posted on 16 Feb 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

 

Audio Youtube

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCG6VWLHvsE

 

 

Chủ Nhật Jan 25, 2015

 

Phần Nghi Thức Khai Mạc

 

Tưởng Niệm Các Anh Hùng Hoàng Sa 1974

Chống Trung Cộng Xâm Lược 

 

 

Chủ Ðề

 Dân Chủ Cho Việt Nam

Chính Nghĩa, Quốc Tế Vận & Nội Lực

 

 

Diễn Giả: TS Nguyễn Ðình Thắng

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

   

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo

 

www.8406news.com

 

Lắng nghe Radio tại Việt Nam

http://listen.radionomy.com/toandancuunuoc.m3u
Posted on 26 Jan 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Audio Youtube 

 

Chủ Nhật Jan 11, 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=gO9fu-GfSJM

 

Chủ Ðề

 

Thế Giới Chống Trung Cộng

 

Diễn Giả: LS Nguyễn Hữu Thống

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo

 

www.8406news.com

 

Posted on 12 Jan 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Audio Youtube

 

Thứ Bẩy Jan 10, 2015

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=dcPZbLkhOQ4

 

 

Hai Gia Ðình Án Tử  Oan kêu cứu chúng ta ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tổng Thống Pháp, Tổng Thống Hoa Kỳ, Nữ Hoàng Anh, Hội Ân Xá Quốc Tế & Hội Luật Sư Quốc Tế:

 

https://www.change.org/p/pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-fran%C3%A7aise-union-europ%C3%A9enne-barack-obama-amnesty-international-seeking-urgent-intervention-to-save-ho-duy-hai?recruiter=20712896&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

 

 

  

Chủ Ðề

 

Kêu Cứu Án Tử Oan Cho Hồ Duy Hải & Nguyễn Văn Chưởng

 

Lm Phero Phan Văn Lợi - Khối 8406, Bà Nguyễn Thị Loan - Mẹ Hồ Duy Hải, Chị Trần Thị Hồng Khương – Phong Trrào Phụ Nữ VN Hành Ðộng Cứu Nước, Chị Trần Thuý Nga - Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, Ông Nguyễn Trường Chinh – Cha Nguyễn Văn Chưởng

 

 

Vụ Án Tử Oan Hồ Duy Hải:

 

Hai Nữ Nhân Viên Bưu Ðin bị giết chết dã man để cướp một số tiền mặt và SimCards điện thoại tại Bưu Ðiện Cầu Voi, Thủ Thừa Long An. 3 tháng sau Hồ Duy Hải bị bắt, bị tra tấn tàn nhẫn & Bị ép cung. Tuy vậy Cảnh Sát Ðiều Tra đã mua dao mua thớt ngoài chợ cho phù hợp với những nhân chứng bị ép cung, ngay cả vân tay giám định cũng không trùng hợp vân tay của Hồ Duy Hải. Nhưng HDH vẫn bị kết án tử tù từ năm 2008. Dư luận trong nước cho rằng HDH bị chết oan thay cho tên sát nhân là cháu của Chủ Tịch Nước Trương Mỹ Hoa.

 

 

Vụ Án Tử Oan Nguyễn Văn Chưởng:

 

Tối ngày 14/7/2007, một thiếu tá công an tên Sinh bị chém chết tại Hải Phòng. Công an sau đó đã bắt Nguyễn Văn Chưởng và hai người khác tên Hoàng và Trung vì cho rằng những người này là thủ phạm của vụ giết viên công an này. Thế nhưng đã có một số người xác nhận rằng vào tối xảy ra án mạng Chưởng đang có mặt tại quê nhà ở Hải Dương, cách Hải Phòng 40 km. Mặc dầu vậy, cả tòa án sơ thẩm lẫn tòa án phúc thẩm đều tuyên án tử hình đối với Chưởng với tư cách là chủ mưu vụ giết người. Tất cả những lời buộc tội kết án đều dựa vào tra tấn dã man và ép cung nhằm ép Chưởng thế mạng trong vụ thanh trừng nội bộ đấu đá quyền lực tại Hải Phòng.

Posted on 11 Jan 2015
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next » • Tâm Tình Với Ông Trần Anh Kim về Hiện Tình Ðất Nước, sau khi Ông ra khỏi Nhà Tù VC , -- posted on 30 Mar 2015
 • Cap Nhat Tinh Hinh Kinh Te Tai Chanh HK, TC & VC - TS Nguyen Van Luong, -- posted on 24 Mar 2015
 • Toàn Cầu Chống Hoa Lục Về Ðường Lưỡi Bò Trên Biển Ðông - LS Nguyen Huu Thong, -- posted on 16 Mar 2015
 • Tâm Tình Với GS Nguyễn Thanh Giầu Về Hiện Tình Ðất Nước, -- posted on 10 Mar 2015
 • Chiến Thắng Ðống Ða – Mùa Xuân Kỷ Dậu 1789 - Nét Hào Hùng Lịch Sử Việt , -- posted on 23 Feb 2015
 • Ðảng CSVN - Có 7 Tội Ðáng Bị Trảm - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 18 Feb 2015
 • Diệt VGCS để chống Hán Cộng xâm lược - Ông Phạm Trần Anh, -- posted on 16 Feb 2015
 • Tuong Niệm Anh Hung Hoang Sa & Dan Chủ Cho VN - TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 26 Jan 2015
 • Thế Giới Chống Trung Cộng - Diễn Giả: LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 12 Jan 2015
 • Kêu Cứu Án Tử Oan Cho Hồ Duy Hải & Nguyễn Văn Chưởng, -- posted on 11 Jan 2015
 • Ngày QTNQ tại Berlin & Ngày Hòa Bình Thế Giới Jan 1, 2015, -- posted on 07 Jan 2015
 • Bà Nguyễn Thị Loan Kêu Oan Cho Con Trai Hồ Duy Hải Tử Tù Oan Sai, -- posted on 29 Dec 2014
 • TV Canada Mở Hội Nghị Về HÐParis 1973 - TC Chỉ Ðạo VC Giết Dân Trong Tội Ác CCRÐ, -- posted on 23 Dec 2014
 • Tâm Tình Với Ðặng Chí Hùng Về Những Việc Chúng Ta Cần Làm, -- posted on 09 Dec 2014
 • Bang Giao Tay Ba: Hoa Kỳ, Trung Quốc & Việt Nam - Mặc Giao Cựu Dân Biểu VNCH, -- posted on 09 Dec 2014
 • Lối Thoát Nào Cho Việt Nam, -- posted on 18 Nov 2014
 • Cu5ôc Cách Mạng Dân Chủ Tại Hong Kong & Những Bài Học Cho Chúng Ta - Nhà Văn Trần Phong Vũ & Blogger Ðặng Chí Hùng, -- posted on 13 Oct 2014
 • Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Hong Kong & Những Bài Học Cho Chúng Ta, -- posted on 07 Oct 2014
 • Từ Giải Pháp Bảo Ðại (1949) Ðến Hiệp Ðịnh Geneve (1954), -- posted on 30 Sep 2014
 • Ý Nghĩ Việc Tôn Tượng Ðức Thánh Trần Tại Hoa Kỳ - Cập Nhật Thôntg Tin Tài Chánh Kinh Tế Hoa Kỳ, TC & VC , -- posted on 23 Sep 2014
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP