AUDIO LƯU TRỮ

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

  

Chủ Nhật May 11, 2014

 

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=X1iTvd308b4

 

  

Chủ Ðề  

 

Hoàng Sa & Trường Sa - Chủ Quyền Việt Nam Về Ðịa Lý, Pháp Lý & Lịch Sử

 

Diễn Giả

 

LS Nguyễn Hữu Thống 

  

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 12 May 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=zOzAz_lFfzc

 

Giỗ Tổ Hùng Vương QL 4893

Nền Văn Hóa & Cội Nguồn Việt Tộc

 

Diễn Giả: Phạm Trần Anh - Nhà Biên Khảo Cổ Sử Việt Nam

 

Với Sự Bảo Trợ Tinh Thần Của Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

Trân trọng

 

Lac Viet

 

Posted on 16 Apr 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=zOzAz_lFfzc

 

Giỗ Tổ Hùng Vương

Nền Văn Hóa & Cội Nguồn Việt Tộc

 

Diễn Giả: Phạm Trần Anh - Nhà Biên Khảo Cổ Sử Việt Nam

 

Với Sự Bảo Trợ Tinh Thần Của Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam

 

Trân trọng

 

Lac Viet

 

Posted on 16 Apr 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

BÀI GIẢNG CỦA LM GIUSE NGUYỄN THẾ HIÊN 

NHÂN LỄ AN TÁNG THẦY PHERO ÐINH ÐẶNG ÐỊNH 

 

 

http://hon-viet.co.uk/DucMeTV_BaiGiangLeAnTangThayPheroDinhDangDinh.htm

 

Posted on 11 Apr 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube 

  

Chủ Nhật April 6th, 2014

 

http://www.youtube.com/watch?v=dD7rGBeJ3LQ

 

  

Chủ Ðề  

 

Tường Trình Thành Quả Công Tác Vận Ðộng Nhân Quyền March 26-27, 2014 tại Quốc Hội Hoa Kỳ – Diễn Giả: TS Nguyễn Ðình Thắng

 

Kỷ Niệm 8 Năm Công Bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam (8406) – Tiến Trình Dân Chủ Hóa Ðạt Ðược Thông Qua 4 Giai Ðoạn & 8 Bước Của K.8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam – Diễn Giả: LM Phero Phan Văn Lợi

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 09 Apr 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Audio Youtube 

  

Chủ Nhật April 6th, 2014

 

http://www.youtube.com/watch?v=dD7rGBeJ3LQ

 

  

Chủ Ðề  

 

Tường Trình Thành Quả Công Tác Vận Ðộng Nhân Quyền March 26-27, 2014 tại Quốc Hội Hoa Kỳ – Diễn Giả: TS Nguyễn Ðình Thắng

 

Kỷ Niệm 8 Năm Công Bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam (8406) – Tiến Trình Dân Chủ Hóa Ðạt Ðược Thông Qua 4 Giai Ðoạn & 8 Bước Của K.8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam – Diễn Giả: LM Phero Phan Văn Lợi

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 09 Apr 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

 

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=Mgp2sYGu-PY

  

Chủ Nhật March 16th, 2014

  

Chủ Ðề  

 

Ðảng CSVN không có công dành Ðộc Lập

Ðảng CSVN không có công Thống Nhất Ðất Nước 

 

Diễn Giả: Luật Sư Nguyễn Hữu Thống 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 18 Mar 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

  

Chủ Nhật Mar 2nd, 2014

  

Chủ Ðề  

 

Thanh Niên Việt Nam Trong Thời Loạn

 

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=JXJsbtlGOZw

 

 

Diễn Giả : Nhà Báo Ðào Vũ Anh Hùng - Cựu Sỹ Quan Không Quân – Quân Lực VNCH

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 03 Mar 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

 

  

Chủ Nhật Feb 23th, 2014

  

Chủ Ðề  

 

Vận Ðộng Ngày Nhân Quyền Việt Nam Tại Quốc Hội Hoa Kỳ - March 26-27, 2014

 

Audio Youtube

 

http://www.youtube.com/watch?v=JXJsbtlGOZw

 

 

Diễn Giả TS Nguyễn Ðình Thắng

 

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Posted on 24 Feb 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Audio - Youtube 

  

Chủ Nhật Feb 2nd, 2014

  

http://www.youtube.com/watch?v=Cl3eF0Y6y0E&feature=youtu.be

 

 

Chủ đề  

 

Xuân & Ðất Nước

 

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao

 

 ……………

 

Cùng nhau bao vây tài chánh VC

 

 TS Nguyễn Văn Lương

 

 

  

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Mời tham khảo thêm trên trang mạng

 

www.8406news.com

 

Posted on 04 Feb 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next » • Hoàng Sa & Trường Sa - Chủ Quyền Việt Nam Về Ðịa Lý, Pháp Lý & Lịch Sử, -- posted on 12 May 2014
 • Nền Văn Hóa & Cội Nguồn Việt Tộc - Học Giả Phạm Trần Anh, -- posted on 16 Apr 2014
 • Nền Văn Hóa & Cội Nguồn Việt Tộc - Họvc Giả Phạm Trần Anh, -- posted on 16 Apr 2014
 • Bai Giang của LM Giuse Nguyễn Thế Hiên nhân lễ an táng Thầy Ðinh Ðăng Ðịnh, -- posted on 11 Apr 2014
 • Van Dong Nhan Quyen 26-27 March, 2014 & Ky Niem 8 Nam Cong Bo Tuyen Ngon Dan Chu Cho Viet Nam, -- posted on 09 Apr 2014
 • Van Dong Nhan Quyen 26-27 March, 2014 & Ky Niem 8 Nam Cong Bo Tuyen Ngon Dan Chu Cho Viet Nam, -- posted on 09 Apr 2014
 • Ðảng CS Không Có Công Dành Ðộc Lập & Thống Nhất Ðất Nước - LS Nguyễn Hữu Thống, -- posted on 18 Mar 2014
 • Thanh Niên Việt Nam Trong Thời Loạn - Nhà Báo Ðào Vũ Anh Hùng, -- posted on 03 Mar 2014
 • Vận Ðộng Ngày Nhân Quyền Việt Nam Tại Quốc Hội Hoa Kỳ , -- posted on 24 Feb 2014
 • Xuân & Ðất Nước - Cùng nhau siết tài chánh VC, -- posted on 04 Feb 2014
 • Tưởng Niệm 40 năm Biến Cố Hoàng Sa Jan 19, 1974 - Jam 19, 2014, -- posted on 20 Jan 2014
 • Ông Ðặng Chí Bình - Ðiệp Viện Ðệ I VNCH xâm nhập Hà Nội, -- posted on 13 Jan 2014
 • C5âp Nhật Tình Hình Tài Chánh & Kinh Tế Trung Cộng, Việt Cộng & Hoa Kỳ Tác động đến công cuộc tranh đấu của Người Dân VN , -- posted on 07 Jan 2014
 • Hiện Trạng Giáo Dục Việt Nam & Hướng Giải Quyết Trong Tương Lai, -- posted on 30 Dec 2013
 • Tuong Niệm Việt Dzũng & Hội Luận Về Ðặng Chí Hùng - Người Thanh Niên Nhiệt Tình Với Ðất Nước, -- posted on 24 Dec 2013
 • Phong Trào Yêu Nước Chống Thực Dân Pháp Ðầu Thế Kỷ 20, -- posted on 19 Dec 2013
 • Rèn khả năng nói chuyện Nhân Quyền với Quốc Tế, -- posted on 10 Dec 2013
 • Ngày Tù Nhân Lương Tâm & Cây Mùa Xuân Dânn Chủ - Ông Phạm Trần Anh, -- posted on 03 Dec 2013
 • Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, -- posted on 27 Nov 2013
 • Tẩy Chay Hiến Pháp Áp Ðặt của VC, -- posted on 20 Nov 2013
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP