AUDIO LƯU TRỮ

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com   www.freespeech4vietnam.org

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Chủ Nhật Oct 13th, 2013

Audio Youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=55y5cdj69ZI

 

Nội Dung Buổi Hội Luận Với TS Nguyễn Văn Lương

Ảnh Hưởng Kinh Tế  Tài Chánh Hoa Kỳ đến Trung Cộng & Việt Cộng

 

1) Obamacare: 
    - Nhung nguoi khong co bao hiem duoc co bao hiem: 
    - Nhung nguoi dang co bao hiem, duoc bao ve: 
      a) Khong bi tu choi bao hiem khi dang co chung benh ngat ngheo (Pre-conditioned) 
      b) Chi phai tra mot so tien co dinh (deductible) cho hang nam ma khg phai tra nhu mot so bao hiem dang co tren thi truong 
          Hoa-Ky: 20%, 30% can cu vao so tien phai tra cho benh vien, thuoc men, bac-si... 
      c) Tien mua bao hiem chi phai tra gioi han la 10% tong so tien luong cua moi gia dinh 
   - Chuong trinh y-te khong bi loi dung nhu truoc day: Medicare, Medicaid khong phai tra co-pay nen xu dung bua bai, hang nam chinh phu ton kem ca 100 ti dollars 

2) Kinh te Hoa Ky anh huong nang ne den nen kinh te Trung Cong: 
    Hoa-Ky tiep tuc co ti le that nghiep cao cho nam 2014, vi giam them mai-luc vao kinh te Trung Cong: 
    - Hang hoa nhap cang vao Hoa-Ky cua 70% nhung quoc gia tren the gioi cong nhan dollars la hang hoa thuoc lanh vuc tieu thu (Consumer products) 
      Do do, khi that nghiep gia tang, nhu cau cua lanh vuc hang hoa nay bi giam sut nang ne... quoc gia co hang hoa xuat cang cao nhat bi anh huong nhieu nhat. 
      Chinh vi the, hang hoa cua TC bi ton kho gia tang, khong co gioi tieu thu tren the gioi, vi mai luc cua nhung quoc gia khac tren the gioi cung bi giam xut, vi anh huong boi mai luc cua HK... Them vao do, hang hoa cua TC, san xuat chi tap trung vao nhu cau nuoc ngoai, nen khg co su hap dan va can thiet cua nguoi dan trong nuoc 
   - That nghiep tiep tuc gia tang cua TC, khg co duoc tro cap, nguoi dan lam viec voi tien luong thap kem, khg co de danh, nen rat doi kho... Chuong trinh kich thich 
     kinh te cua TC khg co hieu qua, vi ti le thap nghiep qua cao, nguoi co viec lam thi co gang de danh toi da, nen TC khong co mai luc ma chuong trinh kich thich 
     kinh te da duoc ap dung 
   - Tong so 24 ky nghe cua TC, thi 22 ky nghe bi anh huong rat nang ne...Mot vai thi du trong chuong trinh noi chuyen la Nong nghiep, bat dong san, ky nghe thep,,, 
   - Nguon cung cap nang luong (thuy dien, ky nghe than da khan hiem,...) xu dung dau can qua ton kem... dien nang thieu hut nhieu noi
   - Xu dung sang nhot cao nhat the gioi 
   - Cong xuong khong hoat dong 100% duoc, xu dung gia dinh de san xuat khien su o nhiem gia tang khung khiep: song ngoi o nhiem, ca chet, chim chet, vit chet... 
   - Do an doc hai vi nhieu hoa chat, anh huong den nganh y-te, moi truong, 
   - Tai chanh khung hoang... Nguoi dan TC tai hai ngoai gui tien ve trong nuoc chi dung thu nhi sau An-Do, nhung vi qua dong dan nen so tien gui ve TC khong thoa man duoc nhu cau kinh te, nen kinh te trong nuoc khong co mai luc   

3) Kinh te Hoa Ky anh huong den Viet-Nam: 
    - That nghiep gia tang, anh huong den cong dong nguoi Viet hai ngoai, ke ca gioi tieu thuong (nganh Nails...) nen tien gui ve VN giam xut, ngan hang VN pha san 
      vi khg co ngoai te... nguoi VN hai ngoai, trong thap nien tu 1995 -2006, da gui ve trong nuoc hang chuc ti my kim, ngan hang the gioi bao cao la kinh te VN trong giai doan nay khong phat trien nhung bat dong san duoc phat trien vi ket qua tai chanh cua nguoi Viet hai ngoai gui vao trong nuoc. 
   - Neu nguoi VN khong gui tien vao trong nuoc trong mot giai doan ngan (tu 3 den 6 thang) de lam te liet mai luc cua VN, thi CSVN se phai xup do, khong the nao tranh khoi. 
   - CSVN van tiep tuc tuyen truyen de chung minh su phat trien gia tao cua VN: mua 95 may bay cua Airbus ma khg co nhu cau, khong co hoa tieu (Pilots), khong co chuyen vien bao tri, phi truong khong cung ung noi... 
  - Doanh nghiep VN tiep tuc pha san, that nghiep gia tang, 
  - Te doan VN gia tang, trom cuop, giet nguoi hoanh hanh khap noi, lam phat tiep tuc gia tang, 
  - Du lich giam xut vi o nhiem, do an nguy hiem vi hoa chat, cuop boc tap trung vao nguoi du lich vi co tien cua, gia ca cao khong hap dan du lich... 
      
  

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 16 Oct 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com www.lacvietnews.com   

www.freevietnews.com http://www.freespeech4vietnam.org/ www.diendannguoidanvietnam.com www.khoi8406hoaky.com www.honnuoc.net

Audio Youtube Chủ Nhật Sept 29nd, 2013

  http://www.youtube.com/watch?v=cT5myA_jgg4

 Tình Hình Ðấu Tranh Của Giáo Xứ Mỹ Yên - Giáo Phận Vinh

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng

Trân trọng,

 Lac Viet

Posted on 02 Oct 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com   www.freespeech4vietnam.org

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

Audio Youtube

Chủ Nhật Sept 22nd, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=SwP6lbmhi7s

Chủ Ðề Hội Luận

Tuần Lễ Tưởng Niệm Cố Thi Sĩ - Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện

Diễn Giả: GS Nguyễn Ngọc Bích ��" Vietnam Film Club

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 23 Sep 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com   www.freespeech4vietnam.org

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

Audio Youtube Hội Luận

Chủ Nhật Sept 15st, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=KPyCDqhsGdM

Tâm Tình Với Giới Trẻ Về Lòng Yêu Nước

Diễn Giả: Nhà Báo Ðào Vũ Anh Hùng

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

Posted on 17 Sep 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com   www.freespeech4vietnam.org

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Audio Youtube 

Chủ Nhật Sept 8th, 2013

Tưởng Niệm Húy Nhật Giỗ Ðầu Thi Sĩ Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện

Diễn Giả Nhà Văn Trần Phong Vũ – Nguyên Chủ Bút Diễn Ðàn Giáo Dân  

 https://www.youtube.com/watch?v=S9brfIB0Ghk

 

Trân trọng,

 

Lạc Việt

 

……………………………………………..

Chủ Nhật Sept 1st, 2013

Kế Hoạch Vận Ðộng Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam  Ở Thượng Viện & Những Mục Tiêu Trong Giai Ðoạn Trước Mặt 

Diễn Giả : Tiến Sĩ  Nguyễn Ðình Thắng - Giám Ðốc BPSOS & CAMSA

https://www.youtube.com/watch?v=0T_wJDeFGAo

 

Tài Liệu Vận Ðộng Nhân Quyền Tham Khảo Thêm từ www.machsong.org

 

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2729

…………………………………………

Chủ Nhật  August 25th, 2013 

Tình Hình Mới - Vận Hội Mới Cho Một Việt Nam Dân Chủ Phú Cường

Diễn Giả: TS Nguyễn Văn Lương – Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế

https://www.youtube.com/watch?v=aLOxMFEYVa8 

 

Posted on 10 Sep 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com   www.freespeech4vietnam.org

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Chủ Nhật Sept 1st, 2013

Audio Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=0T_wJDeFGAo

Chủ Ðề Hội Luận

Kế Hoạch Vận Ðộng Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam   Thượng Viện & Những Mục Tiêu Trong Giai Ðoạn Trước Mặt 

Diễn Giả : Tiến Sĩ  Nguyễn Ðình Thắng - Giám Ðốc BPSOS & CAMSA

Nội Dung

Lộ Trình 3 Bước Thả Tù Nhân Lương Tâm & Chính Trị

1-   Công cuộc vận động Luật Nhân Quyền tại Thượng Viện

2-   Vận động Nhân Quyền Cho VN là một hành trình nhiều thời gian - Mỗi chặng đường chúng ta đều cần khai thác thành quả (44’ & 1:00’)

3-   Mỗi người chúng ta cần làm gì? Các Cộng Ðồng cần làm gì?


Tài Liệu Vận Ðộng Nhân Quyền Tham Khảo Thêm từ www.machsong.org

 

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2729

 

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

Tình Hình Mới - Vận Hội Mới Cho Một Việt Nam Dân Chủ Phú Cường

Diễn Giả: TS Nguyễn Văn Lương – Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế

https://www.youtube.com/watch?v=aLOxMFEYVa8 

 

 

 

 Sự Cần Thiết Phải Có Một Cuộc Cách Mạng Tại Việt Nam

Ông Lê Hiếu Ðằng – Ông Hồ Ngọc Nhuận Là Ai?

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng - Dân Biểu VNCH

https://www.youtube.com/watch?v=AawLERmeXZ4 

 

Posted on 02 Sep 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

 www.lacvietnews.com    www.freevietnews.com   www.freespeech4vietnam.org

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

Audio Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=aLOxMFEYVa8 

Chủ Nhật August 25th, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

 Tình Hình Mới - Vận Hội Mới Cho Một Việt Nam Dân Chủ Phú Cường

Diễn Giả: TS Nguyễn Văn Lương ��" Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế

 

Nội Dung

Bé Vivian 13 tuổi tâm tình về Quê Hương Ðất Nước

Hoa Kỳ bao vây kinh tế TC đã có hiệu quả

Kinh tế VC thê thảm hơn dự tưởng

Năm 2012 Việt Nam là một ưu tiên của Hoa Kỳ - VC bỏ lỡ cơ hội

Năm 2013 TT Sang thăm Hoa Kỳ trong bối cảnh VN không còn là ưu tiên của Hoa Kỳ nữa

Obama mềm dẻo “ra lệnh” cho TT Sang: cuối năm nay 2013 VC phải thực thi Nhân Quyền một cách thực tâm & Phải thể hiện chính sách độc lập với TC

Trong Tình Hình Mới này, Những nhà tranh đấu tại  VN cần phải can đảm đứng lên thành lập các đảng phái đối lập.

Trung Cộng dẫy chết ��" Việt Cộng  ra ma

 

Posted on 26 Aug 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

Audio Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=AawLERmeXZ4 

 

Chủ Nhật August 18th, 2013

Chủ Ðề Hội Luận

 Sự Cần Thiết Phải Có Một Cuộc Cách Mạng Tại Việt Nam

Diễn Giả: GS Nguyễn Lý Tưởng - Dân Biểu VNCH

Sau sự trình bày của GS Nguyễn Lý Tưởng, nội dung đã được hướng đến những vấn đề thời sự qua các câu hỏi như sau:

 

1.      Vừa rồi Ông Lê Hiếu Ðằng (nguyên là Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố…) có viết một bài gửi lên các diễn dàn internet nội dung “thất vọng” về chế độ Cộng Sản tại Việt Nam hiện nay và đề nghị thành lập một  đảng đối lập quy tụ những đảng viên đã ly khai khỏi Ðảng Cộng Sản VN. Xin Giáo sư cho biết ý kiến về vấn đề này?

2.      Tiếp theo ý kiến của Ông Lê Hiếu Ðằng, ông Hồ Ngọc Nhuận, nguyên là Dân Biểu VNCH đã chuyển hướng đi theo CS sau 30/4/1975, tham gia Mặt Trận Tổ Quốc…đã lên tiếng kêu gọi thành lập một đảng mới lấy tên Ðảng Dân Chủ Xã Hội “đối lập” với Ðảng Cộng Sản VN đang cầm quyền hiện nay…Xin Giáo xư cho biết nhận xét của Giáo sư về sự kiện nầy?

3.      Xin Giáo sư cho biết con đường mà dân tộc Việt Nam phải lựa chọn trong tương lai sẽ như thế nào?

4.      Xin Giáo sư cho biết “sự dấn thân của giới trẻ Việt Nam trong nước” hiện nay có ý nghĩa gì và sẽ đem lại kết quả gì cho Việt Nam trong tương lai?

5.      Xin Giáo sư cho biết sự dấn thân của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam nói riêng và tín đồ Công Giáo Việt Nam nói chung đốâi với vấn đề  đòi hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay để tiến tới một chế độ dân chủ, đa nguyên…Biến cố nay có ý nghĩa gì và ảnh hưởng của nó sẽ như thế nào đối với dân tộc Việt Nam?

              Mời quý vị tham khảo

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

 

Audio Youtube

Chiến Lược Ðu Dây Giữa Trung Cộng

& Hoa Kỳ Của Ðảng CSVN

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao – Dân Biểu VNCH

https://www.youtube.com/watch?v=k9y3stoZ9Ok

Posted on 19 Aug 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com web:www.freespeech4vietnam.org

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

 

Audio Youtube 

Chủ Nhật August 11th, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=k9y3stoZ9Ok

 Chiến Lược Ðu Dây Giữa Trung Cộng & Hoa Kỳ Của CSVN

Diễn Giả: Nhà Văn Mặc Giao - Cựu Dân Biểu VNCH

 

Audio Youtube

August 5th, 2013

VC Phản Ứng Trước Tiến Trình Phong Thánh Hồng Y Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận Của Giáo Hội Công Giáo

Nhà Văn Trần Phong Vũ

https://www.youtube.com/watch?v=iPHetCq-ZwY

 

Trân trọng,

Lạc Việt

Posted on 12 Aug 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Email: lacviet8406@gmail.com 

web: www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com

www.diendannguoidanvietnam.com   www.khoi8406hoaky.com    www.honnuoc.net

Audio Youtube 

 Phản Ứng Của Nhà Cầm Quyền VC

Trước Tiến Trình Phong Thánh Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=iPHetCq-ZwY

Diễn Giả: Nhà Văn Trần Phong Vũ, Nguyên Chủ Bút

Nguyệt San Diễn Ðàn Giáo Dân

 

Trân trọng,

 

Lac Viet

 

 

Posted on 07 Aug 2013
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next » • Ảnh Hưởng Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ đến Trung Cộng & Việt Cộng, -- posted on 16 Oct 2013
 • Tinh Hinh Dau Tranh Tai GX My Yen - GS Nguyen Ly Tuong, -- posted on 02 Oct 2013
 • Tuần Lễ Tưởng Niệm Cố Thi Sĩ Nguyễnn Chgí Thiện - GS Nguyễn Ngọc Bích, -- posted on 23 Sep 2013
 • Tâm Tình Với Giới Trẻ Về Lòng Yêu Nước - Nhà Báo Ðào Vũ Anh Hùng, -- posted on 17 Sep 2013
 • HL8406: Tưởng Niệm Húy Nhật Giỗ Ðầu Thi Sĩ Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, -- posted on 10 Sep 2013
 • Lộ Trình 3 Bước Thả Tù Nhân Lương Tâm & Chính Trị - TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 02 Sep 2013
 • Audio Youtube HL 8406: Tình Hình Mới - Vận Hội Mới - TS Nguyễn Văn Lương, -- posted on 26 Aug 2013
 • Sự Cần Thiết Phải Có Một Cuộc Cách Mạng Tại Việt Nam - Ông Lê Hiếu Ðằng - Ông Hồ Ngọc Nhuận Là Ai ?, -- posted on 19 Aug 2013
 • Audio Youtube HL8406: Chiến Lược Ðu Dây Của VC - Nhà Văn Mặc Giao, -- posted on 12 Aug 2013
 • Audio Youtube Phản Ứng Của Nhà Cầm Quyền VC Trước Tiến Trình Phong Thánh Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, -- posted on 07 Aug 2013
 • Ý Nghĩ & Kết Quả Chuyến Ði của Trương Tấn Sang Thăm Hoa Kỳ, -- posted on 01 Aug 2013
 • Ðạo Cao Ðài có thể bị VC triệt tiêu chăng? - Thông Tin cập nhật về chuyến Mỹ Du của Tập Cận Bình & Trương Tấn Sang, -- posted on 16 Jul 2013
 • Audio-Youtube: Hiện Tượng Xuống Ðường Trong Các Quốc Gia Ðộc Tài - TS Lê Minh Nguyên, -- posted on 09 Jul 2013
 • Hào Khí Giới Trẻ VN - GS Lưu Trung Khảo, -- posted on 27 Jun 2013
 • Tâm Tình Về Các Bạn Trẻ: Phương Uyên – Nguyên Kha - Ðắc Kiên, -- posted on 19 Jun 2013
 • Audio Youtube Ý Nghĩa & Thành Quả Tổng Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam, -- posted on 10 Jun 2013
 • Tổng Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam, -- posted on 27 May 2013
 • Audio Youtube: Ai Giet Cha Trương Bửu Diệp, -- posted on 27 May 2013
 • Kinh tế VN trong những năm gần đây & những dấu hiệu trong tương lai, -- posted on 23 May 2013
 • Audio Yout5ube Ngày Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam - TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 07 May 2013
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP