AUDIO LƯU TRỮ

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho VN - 2016 - TS Nguyễn Ðình Thắng

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

Audio Youtube

 

Chủ Nhật March 27, 2016

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZPaMuyz4Ic

 

Phần khai mạc: Tù Nhân Lương Tâm Hồ Thị Bích Khương tường trình một vụ Công An Tra Tấn Bích Khương khi chuyển trại giam

 

Chủ Ðề:

 

 

Vận Ðộng Nhân Quyền Cho Việt Nam 2016

Diễn Giả TS Nguyễn Ðình Thắng

(Ngày Vận Ðộng Nhân Quyền tại QH Hoa Kỳ June 22-24, 2016)

 

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

 

 

 

TUYÊN BỐ CHUNG NHÂN KỶ NIỆM 10 NĂM TUYÊN NGÔN TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM (TUYÊN NGÔN 8406)10 +

 

Khi 8406 – Hi Cu Tù nhân Lương tâm – Hi Anh em Dân ch

 

          Kính thưa

 

- Toàn th Ðng bào Vit Nam trong và ngoài nước

- Phong trào tranh đu cho nhân quyn và dân ch ti quc ni ln hi ngoi

- Các Chính ph Dân ch năm châu, các Cơ quan Nhân quyn quc tế

          

Ngày 08 tháng 04 năm 2016 đánh du 10 năm ngày Tuyên ngôn T do Dân ch cho Vit Nam ra đi (08-04-2006) gia lòng chế đ đc tài toàn tr cng sn.

          

1- Ðây là du mc hết sc quan trng trong phong trào đu tranh cho nhân quyn và dân ch ti Vit Nam. Vì đây là ln đu tiên k t tháng 8-1945, vi 118 danh tính, ch ký và đa ch, Tuyên ngôn T do Dân ch cho Vit Nam (sau gi tt là Tuyên ngôn 8406) đã dõng dc và thng thn:

          

- nhn đnh thc trng Vit Nam: “ min Bc sau năm 1954, ri c nước sau ngày 30-4-1975, bóng ma ca ch nghĩa cng sn đã luôn đè ám lên đu, lên c toàn Dân Vit Nam. Chính cái bóng ma y ch không phi là cái gì khác đã trit tiêu hu hết nhng quyn con người ca Nhân dân Vit Nam. Và hôm nay, nó vn đang tm đô h, chiếm đóng lên c 2 mt tinh thn và th cht ca toàn Dân tc”.

         

 - khng đnh quy lut ph biến toàn cu: “Thc tin đã xác minh rng bt kỳ Nước nào đã b rơi vào qu đo ca ch nghĩa cng sn thì đu điêu tàn thê thm c. Liên Xô, cái nôi cng sn, cùng vi các Nước xã hi ch nghĩa Ðông Âu khác, đã dũng cm vượt qua chính mình đ quay li tìm đường đi đúng cho Dân tc h…. Con đường hôm qua ca Dân tc ta đã b nhng người Cng sn Vit Nam chn mt cách vi vàng, thiếu chín chn và áp đt cho c Dân tc mt cách khiên cưỡng. Con đường y thc tế đã chng minh là hoàn toàn sai lc. Vì vy Dân tc ta hôm nay phi chn li con đường cho mình”.

          

- đưa ra mc tiêu, phương pháp và ý nghĩa cuc đu tranh: Mc tiêu cao nht là “phi chuyn t th chế chính tr nht nguyên, đc đng, không có cnh tranh trên chính trường hin nay, sang th chế chính tr đa nguyên, đa đng, có cnh tranh lành mnh, phù hp vi nhng đòi hi chính đáng ca Ðt nước, trong đó h thng tam quyn Lp pháp, Hành pháp, Tư pháp phi được phân lp rõ ràng”; mc tiêu c th là tái lp các quyn cơ bn ca toàn Dân: quyn t do thông tin ngôn lun; quyn t do hi hp, lp hi, lp đng, bu cng c; quyn t do hot đng công đoàn đc lp và đình công chính đáng; quyn t do tôn giáo.

 

          “Phương pháp ca cuc đu tranh là hòa bình, bt bo đng. Và chính Dân tc Vit Nam ch đng thc hin cuc đu tranh này”.

          “Ý nghĩa ca cuc đu tranh này là làm cho chính nghĩa thng phi nghĩa, tiến b thng lc hu, các lc lượng dân tc đang vn dng đúng quy lut ca cuc sng và xu thế ca thi đi thng nhng tà lc đang tìm cách đi ngược li nhng xu thế và quy lut y… Th chế chính tr đc đng dt khoát phi b chôn táng vĩnh vin vào quá kh. T đó, Dân tc s tìm được nhng con người tt nht, nhng lc lượng chính tr gii nht sau mi kỳ bu c đ lãnh đo Ðt nước”.

 

          

2- Tuyên ngôn 8406 đã mau chóng nhn được s tán đng ca hàng ngàn ri hàng chc ngàn Ðng bào Vit Nam trong và ngoài nước. Tt c liên kết vi nhau thành mt phong trào qun chúng, mt tp th công khai n lc thc hin tinh thn, đường hướng ln ni dung ca Tuyên ngôn, và đã t gi mình bng cái tên Khi 8406.

          

3- Cùng lúc, Tuyên ngôn và Khi 8406 đã được s ng h ca nhiu t chc và cá nhân quc tế, ca nhiu chính khách dân ch và nhà hot đng nhân quyn khp năm châu, nht là ti châu M (50 dân biu Hoa Kỳ), châu Úc (40 dân biu ngh sĩ Australia), châu Âu (50 nhân sĩ Hiến chương 77 Tip Khc), chưa k nhiu nhân vt tên tui khác.

          

4- Nhưng cũng k t đó, nhà cm quyn đc tài Cng sn Vit Nam đã ra tay đàn áp khc lit. Vì hot đng dân ch và nhân quyn cho Ðt nước và Dân tc, trong 10 năm qua đã có 50 thành viên Khi 8406 b tng ngc, tng cng 231 năm tù (không k các án qun chế). Ðó là chưa k nhiu chiến sĩ dân ch Khi 8406 mi b bt li, còn đang giam gi, chưa ra tòa. Ði li, s cng hiến ca các thành viên Khi 8406 đã được các t chc nhân quyn ca người Vit cũng như ca quc tế đánh giá cao. Cho đến nay, các thành viên Khi8406 đã nhn được 31 gii nhân quyn quc tế và 37 gii nhân quyn ca người Vit.

          

5- Nhưng điu quan trng hơn là tinh thn ca Tuyên ngôn và Khi 8406 đã đy mnh phong trào đòi t do dân ch ca Ðng bào Vit Nam, nht là quc ni. Cuc đu tranh ngày càng mang tính công khai hơn, ngày càng quy t nhiu tng lp hơn, ngày càng được t chc cht ch hơn, ngày càng có nhiu sáng kiến hơn. C th trước mt là s xut hin ca các t chc xã hi dân s nhm mc tiêu ch yếu là t do, dân ch và nhân quyn, là s hình thành lc lượng nông dân, công nhân, tín đ đòi li nhng gì đã b nhà cm quyn tước đot, là s thiết lp hàng ngàn trang dân báo đc lp trên mng toàn cu vi ch đích công b s tht và bênh vc l phi.

 

          Nay nhân k nim quan trng này, 3 t chc xã hi dân s ký tên dưới đây đng thanh tuyên b:

 

          

1- Thân ái nhc nh Ðng bào trong và ngoài nước v mm hy vng đã nhú lên cách đây 10 năm và ngày càng tr thành cây dân ch vng mnh. Dĩ nhiên s vươn lên này đã được chun b và tưới tm bng xương máu, gian kh ca bao người con M Vit yêu t do (mà Dân tc s muôn đi ghi nh) k t khi đt nước rơi vào tay chế đ cng sn. Ước mong Ðng bào có nhng hot đng k nim vic ra đi Tuyên ngôn 8406 đ góp phn đng viên h tr các chiến sĩ nhân quyn và dân ch quc ni.

          

2- Tha thiết kêu gi mi thành viên ca KHI 8406, HI CU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM, HI ANH EM DÂN CH và các T CHC XÃ HI DÂN S KHÁC hãy cùng nhau đánh du chng đường 10 năm phong trào t do dân ch này, bng cách phát huy mnh m hơn na tinh thn, đường li và phương pháp đu tranh bt bo đng trong mi tng lp dân chúng, đc bit phong trào dân oan đòi đt đai, phong trào công nhân đòi quyn li, phong trào tín đ đòi t do tôn giáo, gii sinh viên, hc sinh, giáo chc…; hun luyn, sa son, t chc h cho ngày toàn dân đng lên khôi phc nhân quyn và thiết lp dân ch cho toàn dân tc ta.

          

3- Mnh m đòi hi nhà cm quyn CSVN phi th ngay tc khc và vô điu kin tt c các tù nhân lương tâm và nht là phi chm dt th đon bt giam ri tng ra hi ngoi các nhà hot đng nhân quyn và dân ch, đ la gt quc tế rng mình có thin chí.  Liên quan đến vn đ này, chúng tôi chân thành đ ngh các chính ph dân ch, nht là Hoa Kỳ, đng tiếp tay cho th đon lưu manh ca CS bng cách đón nhn nhng nhà tranh đu xut sc mà Hà Ni mun tìm mi cách trc xut ra khi VN vì s hãi. Ðiu này ch làm cho đc tài CS kéo dài và phong trào dân ch VN yếu đi. Thay vào đó, Quí v nên và cn giúp cho Phong trào đó ln mnh. Xin Quí v nh cho!

 

          Làm ti Vit Nam nhân mùa k nim 10 năm Tuyên ngôn Khi 8406 kéo dài t 28-3-2016 đến 28-4-2016

          

Ba t chc xã hi dân s đng ký tên

 

- Khi T do Dân ch 8406. Ði din: K sư Ð Nam Hi và Nhà văn Nguyn Xuân Nghĩa

 

- Hi Cu tù nhân Lương tâm Vit Nam. Ði din: Bác sĩ Nguyn Ðan Quế và Lm Phan Văn Li.

 

- Hi Anh em Dân ch. Ði din: K sư Phm Văn Tri, Mc sư Nguyn Trung Tôn.

 

 

Posted on 29 Mar 2016
[ print ]


LacVietnews.com

 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • LM Tadeo Nguyễn Văn Lý trình bày về Tập Hợp Quốc Dân Việt, -- posted on 08 Feb 2017
 • Nhu Cầu Cấp Bách Cứu Nước - TS Hà Văn Hải - LM Ðông Dương, -- posted on 22 Sep 2016
 • Mẹ Teresa - Mẹ Của Thế Giới Người Bất Hạnh, -- posted on 12 Sep 2016
 • Chuyến Viếng Thăm của Obama & Tương Lai VN - GS Nguyễn Lý Tưởng, -- posted on 20 Jun 2016
 • Thảm Họa Môi Sinh Biển VN - Nguyên Nhân Ðích Thực ? - TS Mai Thanh Truyết, -- posted on 13 May 2016
 • Hạ Nguồn Sông Mekong – Mekong Delta - Vựa Lúa Thuỷ Sản VN đang giẫy chết - TS Mai Thanh Truyết , -- posted on 21 Apr 2016
 • Kỷ Niệm 10 Năm Khối 8406 Công Bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 8-4-2006 – 2016, -- posted on 05 Apr 2016
 • Vận Ðộng Nhân Quyền Cho VN - 2016 - TS Nguyễn Ðình Thắng, -- posted on 29 Mar 2016
 • Hiện Trạng Nền Kinh Tế Việt Nam - Diễn Giả: Ông Ðặng Tấn Hậu, -- posted on 27 Mar 2016
 • Cuộc Thảm Sát Cha Trương Bửu Diệp – Ai Là Thủ Phạm, -- posted on 10 Mar 2016
 • Tuong Niem Cac Anh Hung Hoang Sa Năm Thứ 42, -- posted on 21 Jan 2016
 • Tưởng Niệm Các Anh Hùng Trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974 , -- posted on 21 Jan 2016
 • TậpCận Bình Với Hoàng Sa Trường Sa, -- posted on 11 Jan 2016
 • Yểm Trợ & Ðồng Hành Với Chiến Sĩ Dân Chủ Quốc Nội, -- posted on 01 Dec 2015
 • Tập Cận Bình - Ðảng Việt Cộng & Biển Ðông Việt Nam (GS Nguyễn Lý Tưởng) , -- posted on 17 Nov 2015
 • TT Ngô Ðình Diệm Và Chính Sách Của Chính Quyền Kenned - TS Nguyễn Anh Tuấn y , -- posted on 05 Nov 2015
 • Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm & Các Chiến Sĩ QL/VNCH Ðã Vị Quốc Vong Thân, -- posted on 05 Nov 2015
 • Sự Thật Lịch Sử Về Cái Chết Bi Hùng Của TT Ngô Ðình Diệm & Nền Cộng Hòa Việt Nam , -- posted on 28 Oct 2015
 • Hiệp Ðịnh Mậu Dịch TPP & Biển Ðông, -- posted on 28 Oct 2015
 • LACVIETNEWS.com
  email:
  • lacviet8406@gmail.com
  • lacvietnews@gmail.com

  TOP