THÔNG BÁO

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

 

  

 

Audio Youtube 

 

 

Chủ Nhật Feb 5, 2017

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq3p6Oac97Q

 

Chủ Ðề

 

Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý & Sử Gia Phạm Trần Anh 

 

 

 

Lac Viet

Posted on 06 Feb 2017

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

 

Audio Youtube Hội Luận 8406

 

Chủ Nhật Jan 22, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Xp7eHkkCRLw

 

Chủ Ðề:  TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ

 

Diễn Giả: GS Vũ Quý Kỳ

 

 

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 23 Jan 2017

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

 

  

 

Hội Luận 8406

 

Chủ Nhật Jan 15, 2017

 

7:00pm Giờ Cali

 

 

Trên DD: Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam

 

Chủ Ðề: Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt Việt Nam

 

Diễn Giả: Học Giả Ðỗ Thông Minh - Nhật Bản

 

 

 

 

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 14 Jan 2017

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

 

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

 

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

 

  

Kính Chúc Quý Vị Một Năm Mới

Bền Chí Quan Tâm Tới Hiện Tình Ðất Nước

Yểm Trợ Tích Cực Cuôc Ðấu Tranh Cách Mạng Dân Chủ

Và Tiến Trình Dân Chủ Hóa Ðất Nước

Vận Dụng Hai Ðạo Luật TT Obama Mới Ban Hành

Sau Khi Ðã Ðược Quốc Hội Lưỡng Viện Hoa Kỳ Thông Qua

Bao Vây, Tịch Thu Tài Sản Cá Nhân VC Vi Phạm Nhân Quyền   

 

Chương Trình Hội Luận 8406

 

Chủ Nhật Jan 1st, 2017

 

 

Trên DD: Ðâu Là Sự Thật

 

Chủ Ðề: Tổng Kết & Hướng Ði Của Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ, Nga & Trung Cộng Ảnh Hưởng Ðến Việt Nam

 

Diễn Giả TS Nguyễn Văn Lương – Chuyên Gia Kinh Tế Tài Chánh Thế Giới

 

 

 

 

Trân Trọng, 

  

Lạc Việt

Posted on 30 Dec 2016
MORE:

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next »