THÔNG BÁO

Tình Hình Kinh Kế Việt Nam - GS Nguyễn Quốc Khải

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt NamTranh đấu cho nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ
Email: lacviet8406@gmail.com  web: www.vietlinhweb.com
web:
www.lacvietnews.com   web: www.freevietnews.com


Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk

Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ


Chủ Nhật Jan 29st, 2012  từ 7:00pm PST - 10:00pm EST


Tuần Lễ Thứ 193
Từ 7:00pm-10:00pm (Cali)
10:00am - 1:00am (NewYork)
10am - 1:00pm Thứ Hai (giờ Việt Nam)Chủ Ðề Hội Luận:

 

Những khó khăn kinh tế Việt Nam đang phải đối phó và những hệ quả.

 

Diễn Giả:

 

GS Nguyễn Quốc Khải

 

Cựu chuyên viên kinh tế và tham vấn của Ngân Hàng Thế Giới và từng là cựu tham vấn của Ðài Á Châu Tự Do và Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển

 

 


Trân trọng kính mời,

Lạc Việt 8406

 

 

Audio 30 Nhân Sĩ Hải Ngoại Chúc Tết Ðồng Bào Nhân Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012

 

 

1.
Ð
i Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Th
ượng Th Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Trên Thế Gii
Nguyên là Vi
n Trưởng Vin Hóa Ðo Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht 1964. Ngài nguyên là Ch Tch y Ban Liên Phái Bo V Pht Giáo năm 1963
http://www.freevietnews.com/audio/20120118_HtThichTamChau.m3u

2.
Ð
i Lão Hòa Thượng Thích H Giác
Ð
c Phó Tăng Thng, Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht. Nguyên là Ch tch Văn phòng II Vin Hóa Ðo, Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht Hi Ngoi ti Hoa Kỳ
http://www.freevietnews.com/audio/20120114_HtThichHoGiac.m3u

3
Ð
c Giám mc Mai Thanh Lương
Giám M
c Ph Tá ca Giáo Phn Orange
mi
n nam tiu bang California Hoa Kỳ
http://www.freevietnews.com/audio/20120119_GmMaiThanhLuong.m3u

4.
M
c sư Phm Hu Nhiên
Qu
n nhim Hi Thánh Tin Lành Mennonite Vit Nam
H
i Trưởng Liên Hu các Hi Thánh Mennonite 
Vietnam t
i Bc M
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_MsPhamHuuNhien.m3u

5.
Linh m
c Ðinh Xuân Long 
Giáo phn Charlotte North Carolina, Hoa Kỳ
Chánh x
nhà th Thánh Giuse. Tham gia hot đng 
cho T
Do Tôn Giáo và Nhân Quyn ti Vit Nam
http://www.freevietnews.com/audio/20120118_LmDinhXuanLong.m3u

6.
Hi
n tài Phm Văn Khm 
Quy
n Ch Trưởng Hi Ðng Ði Din, thay mt Cơ Quan Ði Din Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh ti Hi Ngoi.
http://www.freevietnews.com/audio/20120107_HtPhamVanKham.m3u 

7.

Hòa Thượng Thích Chánh Lc
Tuyên đ
c Li Chúc Xuân t Quc Ni Vit Nam
c
a Hòa Thượng Thích Viên Ðnh, Vin Trưởng Vin Hóa Ðo
Giáo H
i Pht Giáo Vit Nam Thng Nht 

8.
Giáo sư Nguyn Quc Khi 
Nguyên là chuyên gia tài chánh c
a World Bank,
ch
tch U Ban Hoa Kỳ Bo V Người Lao Ðng Vit Nam. 
Ch
bút báo đin t Vietnam Review
http://www.freevietnews.com/audio/20120110_GsNguyenQuocKhai.m3u

           9.
Ti
ến sĩ Nguyn Ðình Thng
Giám đc điu hành U Ban Cu Người Vượt Bin BPSOS.
Tác gi
tp sách biên kho "Thông Ðip Hy Vng và Trách Nhim". Mt sáng lp viên ca CAMSA, Liên Minh Bài Tr Nô L Mi Á Châu. Tác gi tp sách biên kho "Thông Ðip Hy Vng và Trách Nhim".
http://www.freevietnews.com/audio/20120107_TsNguyenDinhThang.m3u

           10.
Giáo s
ư Nguyn Lý-Tưởng
C
u Dân Biu Vit Nam Cng Hoà/Tha Thiên (1967-1971). Cu tù nhân chính tr dưới chế đ Cng Sn Vit Nam, 14 năm. Ch Tch Hi  Ðng Lãnh Ðo  Trung Ương Ði Vit Cách Mng Ðng ti Hi Ngoi
http://www.freevietnews.com/audio/20120105_GsNguyenLyTuong.m3u


11.
Ti
ến sĩ Mai Thanh Truyết
Ð
nht phó ch tch Ði Vit Quc Dân Ðng, ch tch hi đng qun tr Hi Khoa Hc và K Thut Vit Nam ti Hoa Kỳ. Tt nghip tiến sĩ Hóa Hc ti Pháp. Nguyên là Ging sư Trưởng Ban Hóa Hc Ði Hc Sư Phm Saigon
http://www.freevietnews.com/audio/20120115_TsMaiThanhTruyet.m3u 

12.
Ông Nguyn Trung Hiếu
H
i Trưởng Ban Tr S Trung Ương Hi Ngoi 
Giáo H
i Pht Giáo Hòa Ho Vit Nam
http://www.freevietnews.com/audio/20120116_NguyenTrungHieu_PGHH.m3u

13. 
Nguyn Chính Kết
Thành viên Ban Ð
i Din Khi 8406 
Ð
c trách chương trình Vn Ð Hôm Nay, Saigon Network
http://www.freevietnews.com/audio/20120117_NguyenChinhKet.m3u 

14. 
Ông Ð
Như Ðin
Ði
u hp viên ca Phong Trào Giáo Dân 
Vi
t Nam Hi Ngoi
http://www.freevietnews.com/audio/20120117_DoNhuDien.m3u

15.
Nhà văn Hi Triu
Nhóm Nhà Văn Quân Ð
i Vit Nam Cng Hòa
Thi sĩ Lê Kh
c Anh Hào
Ch
bút nguyt san Vit Nam, Canada
http://www.freevietnews.com/audio/20120117_NvHaiTrieu.m3

16.
Ti
ến sĩ Lê Minh Nguyên
Ð nht phó ch tch đng Tân Ði Vit
http://www.freevietnews.com/audio/20120118_TsLeMinhNguyen.m3u

17.
Hi Ðng Liên Tôn Vit Nam ti Hi Ngoi
Hi
n tài Phm văn Khm, ch tch Hi Ðng Liên Tôn
Vi
t Nam Hi Ngoi tuyên đc Li Chúc Ðu Năm
http://www.freevietnews.com/audio/20120119_HoiDongLienTon.m3u

18.
Nhà văn Trn Phong Vũ
Nhà văn, nhà giáo, nhà báo lão thành
Ch
bút nguyt san Din Ðàn Giáo Dân
http://www.freevietnews.com/audio/20120119_NvTranPhongVu.m3u

19.
Bác sĩ Cn Th Bích Ngc 
Ch
tch Ban Chp Hành 
H
i Quc Tế Y Sĩ Vit Nam T Do
http://www.freevietnews.com/audio/20120120_BsCanThiBichNgoc.m3u

20.
Giáo sư Nguyn Ngc Bích
Cu giám đc Ban Vit Ng đài Á Châu T Do
Ch
tch Ngh Hi Toàn Quc Người Vit ti Hoa K
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsNguyenNgocBich.m3u

21.
Bác sĩ H Th Nht Anh
C
u Ch Tch Cng Ðng Người Vit Quc Gia ti Georgia
Thành viên Ban Ch
p Hành Người Vit Quc Gia ti Hoa Kỳ 
U
Ban Tranh Ðu Chng Buôn Bán Ph N và Tr Em
thu
c Liên Minh Dân Ch Ðông Dương
http://www.freevietnews.com/audio/20120109_BsHoThiNhatAnh.m3u 

22.
Nhà th
ơ Nguyn Chí Thin
Tác gi tp thơ Hoa Ða Ngc và tp truyn Ho Lò,
H
ơn 700 bài thơ viết trong 27 năm b Vit cng giam tù
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NtNguyenChiThien.m3u

23.
Ti
ến sĩ Phan Văn Song
C
u giáo sư đi hc Poitier Université, ging dy 
môn Lu
t Y Khoa (Medical Law) Pháp. 
Hi
n nay ông là Ch tch Ðng Ði Vit.
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_TsPhanVanSong.m3u 

24.
Ti
ến sĩ Hà Văn Hi
Ði
u hành Liên Minh Dân Ch Ðông Dương
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_TsHaVanHai.m3u

25.
Nhà văn Chu T
t Tiến
thu
c Nhóm Nhà văn Quân Ði Vit Nam Cng Hòa
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_NvChuTatTien.m3u   

26.
Giáo sư Lưu Trung Kho
Ch
tch Hi Ái Hu Cu Giáo Chc Vit Nam ti Hi Ngoi
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_GsLuuTrungKhao.m3u

27
M
c sư Y Hin Nie
Giáo H
i Tin Lành Ðng Christ ti Hoa Kỳ
Bài chúc T
ết bng tiếng Vit và tiếng Ra-đê ca min Thượng
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_MsYHinNie.m3u

28.
Ký gi
Kiu M Duyên
Cu phóng viên chiến trường ca Vit Nam Cng Hòa
Thông tín viên trên các radio và truy
n hình hi ngoi 
http://www.freevietnews.com/audio/20120121_KieuMyDuyen.m3u

29.
Nhà văn M
c Giao
C
u dân biu Vit Nam Cng Hòa
Ch
tch y Ban Canada T Do Tôn Giáo cho Vit Nam
http://www.freevietnews.com/audio/20120123_NvMacGiao.m3u

30.
Giáo sư Nguyn Thanh Liêm
Nguyên là  Th Trưởng B Văn Hóa Giáo Dc và Thanh Niên Vit Nam Cng Hòa. Chánh Thanh Tra Trưởng Ban Son Ð Thi, thuc B Giáo Dc ca Vit Nam Cng Hòa. Cu giáo sư Hiu Trưởng trường Petrus Ký, Saigon trước 1975.
http://www.freevietnews.com/audio/20120118_GsNguyenThanhLiem.m3u

 

Posted on 27 Jan 2012
[ print ]


LacVietnews.com

Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • TT Ngô Ðình Diệm dưói cái nhìn của các lãnh tụ và Quan Sát Viên Quốc Tế, -- posted on 30 Oct 2019
 • Giỗ Tổ Hùng Vương QL4898-DL2019, -- posted on 17 Mar 2019
 • cut off, -- posted on 06 Mar 2019
 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017