THÔNG BÁO

Quốc Hận 30-4 Nỗ Lực Tranh Ðấu Ký Thỉnh Nguyện Thư Dồn VC Vào Chân Tường

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Quốc Hận 30/4 Nỗ Lực Tranh Ðấu

Mời Ký Thỉnh Nguyện Thư Gửi Tòa Bạch Ốc

Siết Kiều Hối VC

Ðẩy Cộng Ðảng Vào Chân Tường

Mời vào Link Tòa Bạch Ốc

 

https://petitions.whitehouse.gov/petition/request-review-and-issue-travel-restrictions-well-limit-sending-us-currency-communist-vietnam/46C66VVz

 

1-    Nếu quý vị đã có Account TNT  trước đây với Tòa Bạch Ốc, Xin dùng lại Password đó để ký

2-    Nếu chưa có, mời mở Account với email của mình

3-    Vài phút sau, link Tòa Bạch Ốc sẽ cho quý vị một Password mới trong email vừa ghi danh

4-    Dùng Password đó để ký TNT

5-    Quý vị có thể không cần dùng  ZipCode

6-    Mọi người, bất kỳ ở đâu đều ký được

 

April 16, 2013

 

 

 

Dear Sir/Madam:

 

Each year, Vietnamese Americans, especially the self-employment people, who use the options to travel too much and/or/both send money to Vietnam.  The amount of money sent is too large, more than enough for the cruel Vietnam communist government to survive, and to pay for their nation debt’s interests. 

 

Therefore, in writing this letter to you, I ask for your stand up, side by side with me, to sign into the following link to request president Obama’s administration for supporting a mission to limit the Vietnamese American to travel, and send the US currency to Vietnam.

 

While we are limiting the American citizens to spend on China’s products with our high unemployment rate program, we must apply the similar limitation program to Vietnamese-Americans who came here are the refugees as well. They must be educated that they are the communist refugees, the people who are in danger by their communist government.  If they are not in danger by their communist government, they should be returned to their homeland.  There is no reason for them to stay and take advantage the opportunity in the USA.

 

During the past year, since I visited the White House on March 05, 2012 because of the Human Rights issue, I campaign and incur Vietnamese Americans to sign a petition for the rules to limit Vietnamese who travel and send US currencies to communist country of Vietnam, such as the one that President Bush’s Office of Foreign Assets Control issued for Cuban refugees in 2004. 

 

When President Bush and his administration supported the Commission for Assistance to a Free Cuba in 2004, he had stated, “We're not waiting for the day of Cuban freedom; we are working for the day of freedom in Cuba.” As a result, Cuba has changed in 2009. Based on this result and the big debts of Vietnam Communist Party, our decision to cut back money and limit travel to Vietnam, (similar to the 2004 rules with Cuba: Office of Foreign Asset Control Rules for Traveling and Sending Money to Cuba); we certainly believe that the Human Rights for VN will be in effected immediately, and they will support our mission to free Vietnam in a short time.  Please click this following website and sign your petition now:

 

https://petitions.whitehouse.gov/petition/request-review-and-issue-travel-restrictions-well-limit-sending-us-currency-communist-vietnam/46C66VVz

 

For people who live outside the United States of America, You can sign the petition with the BLANK zip code

 

 

Again, thank you for your strong supports, sign the petition and as your members, your friends, your relatives, your co-workers… and any other contacts to do the same

 

Respectfully yours;

 

 

 

Ngày 16 tháng 04 năm 2013

 

 

Kính thưa quí vị:

 

Hàng năm, người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là những người tự làm chủ cơ sở thương mại, đã lợi dụng sự du lịch dễ dàng để đi du lịch quá nhiều và gửi tiền về Việt Nam. Số tiền gửi là quá lớn, quá đủ để nuôi chính phủ cộng sản Việt Nam độc ác được tồn tại, và dư thừa để trả tiền lời cho những món nợ của nợ quốc gia.

 

Vì vậy, tôi viết thư này gửi đến cho bạn, tôi cần bạn sát cánh cùng với chúng tôi, ký vào bản thỉnh nguyện thư dưới đây để yêu cầu chính quyền của Tổng thống Obama hỗ trợ chúng ta ban hành một đạo luật để hạn chế người Mỹ gốc Việt du lịch, và gửi tiền về Việt Nam.

Trong khi chính phủ Hoa-Kỳ đang khuyến khích công dân Mỹ không chị tiêu  các sản phẩm của Trung Quốc trong lúc  tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ đang  rất cao... chúng tôi, cũng mong muốn chính phủ Hoa-Kỳ  cần phải áp dụng chính sách cho người Mỹ gốc Việt tỵ nạn cộng sản tại Hoa-Kỳ.  Họ phải được nhắc nhở rằng họ là những người tỵ nạn cộng sản, vì họ đang trốn chạy và sẽ gặp nguy hiểm bởi chính quyền cộng sản VN.  Nếu họ không gặp nguy hiểm bởi chính quyền cộng sản khi đi du lịch về Việt-Nam,thì họ phải bị trả về quê hương, Không có lý do gì để họ ở lại Hoa kỳ vì quy chế tị nạn  chính trị đã bị đánh mất và bị lợi dụng .

 

Trong năm qua, kể từ khi chúng tôi đến thăm tòa Bạch Cung vào ngày 05 Tháng 3 năm 2012 vì vấn đề nhân quyền, chúng tôi phát động chiến dịch và yêu cầu người Mỹ gốc Việt ký vào thỉnh nguyện thư với các nguyên tắc để hạn chế người Việt Nam không đi du lịch và gửi tiền Dollars về Việt Nam, Một điều lệ giống như một điều lệ mà văn phòng Foreign Assets Control của Tổng Thống  Bush đã ban hành cho người tỵ nạn Cuba vào năm 2004.

 

Khi Tổng thống Bush và chính quyền của ông hỗ trợ sự ao ước của cộng đồng tỵ nạn Cuba trong năm 2004, ông đã nói,  "Chúng ta sẽ không chờ đợi ngày tự do đến với Cuba, chúng ta phải bắt tay ngay vào việc, hành động để mang ngày ngày tự do đến cho dân tộc Cuba." Kết quả là, Cuba đã thay đổi trong năm 2009.

 

Căn cứ vào kết quả này và các khoản nợ lớn của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nếu quyết định tương tự cắt giảm tiền và giới hạn du lịch đến Việt Nam,  (tương tự như năm 2004 quy định với Cuba: Văn phòng Nội quy - Quy định kiểm soát tài sản nước ngoài cho việc đi lại và Gửi tiền cho Cuba), chúng tôi chắc chắn tin rằng Nhân Quyền cho VN sẽ được đáp ứng và kết quả chiến dịch hỗ trợ sứ mệnh tự do, dân chủ cho Việt-Nam sẽ đến với người dân Việt, trong một thời gian ngắn, rất ngắn. Xin vui lòng  vào trang web sau đây để ký tên vào thỉnh nguyện thư:

 

https://petitions.whitehouse.gov/petition/request-review-and-issue-travel-restrictions-well-limit-sending-us-currency-communist-vietnam/46C66VVz

 

Ðối với những người sống bên ngoài Hoa Kỳ, Bạn có thể ký tên thỉnh nguyện thư với mã zip code để trống (BLANK)

 

Một lần nữa, cảm ơn bạn đã hỗ trợ mạnh mẽ và cùng ký tên vào thỉnh nguyện thư và xin bạn chuyển đến bạn bè của bạn, người thân của bạn, đồng nghiệp của bạn ... và bất kỳ sự quan hệ nào khác mà bạn có thể giúp được.

 

Kính chào quí vị, và xin ơn trên ủng hộ những việc làm của chúng ta.

 

 

Posted on 17 Apr 2013
[ print ]


LacVietnews.com

Đề Tài Thảo Luận trên Paltalk của Khối 8406

 • Giỗ Tổ Hùng Vương QL4898-DL2019, -- posted on 17 Mar 2019
 • cut off, -- posted on 06 Mar 2019
 • Lời Kêu tuần 47 khẩn cấp giai đoạn cuối, của Tập Hợp Quốc Dân Việt :, -- posted on 16 Jan 2018
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm được nhận định bời các lãnh tụ, các nhà báo quốc tế , -- posted on 09 Nov 2017
 • Tổng Thống Ngô Ðình Diệm - Kẻ Sĩ Cuối Cùng, -- posted on 30 Oct 2017
 • Lễ Khánh Thành Tượng Ðài Thuyền Nhân TNCS tại Vancouver, Canada, -- posted on 11 Oct 2017
 • San Jose Thảo Luận Về Hiện Tình Ðất Nước - Phương Thức Yểm Trợ Quốc Nội, -- posted on 19 May 2017
 • Chính Quyền & Tà Quyền - 30/4/75 Tưởng Niệm 42 Năm Quốc Tang - 2017, -- posted on 27 Apr 2017
 • Phỏng Vấn LM Tadeo Nguyễn Văn Lý Nhân Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tuần Thứ 5 (2/4, 2017), -- posted on 28 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt - Lời Kêu Gọi Tuần 5 - Biểu Tình Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 27 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vancouver Biểu Tình Ðồng Hành Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi lần 4 Biểu Tinh CN 26.3.2017 Cứu Nguy Tổ Quốc, -- posted on 21 Mar 2017
 • Lời Kêu Gọi Lần 3 Biểu Tình Mini CN 19 tháng 3 năm 2017, -- posted on 16 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Biểu Tình Lần 2 Chủ Nhật 12-3-2017, -- posted on 08 Mar 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Kêu Gọi Ðồng Bào Hải Ngoại Ðồng Hành Với Quốc Nội, -- posted on 28 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt & Lời Kêu Gọi 15 Ðiểm, -- posted on 08 Feb 2017
 • Tập Hợp Quốc Dân Việt Vận Ðộng Biểu Tình - Cứu Nguy Tổ Quốc – LM Tadeo Nguyễn Văn Lý , -- posted on 06 Feb 2017
 • TT Donald Trump & Tương Lai Hoa Kỳ, -- posted on 23 Jan 2017
 • Tổng Kết Tình Hình Chính Trị Thế Giới & Ðặc Biệt VN - Học Giả Ðỗ Thông Minh, -- posted on 14 Jan 2017
 • Tổng Kết & Hướng Ði Của Tình Hình Kinh Tế Tài Chánh Hoa Kỳ, Nga & Trung Cộng Ảnh Hưởng Ðến Việt Nam , -- posted on 30 Dec 2016